slider2

Οργάνωση χρόνου-Μαθαίνω πώς να διαβάζω

Ατομική συνέντευξη με το Διευθυντή Σπουδών ώστε να καλλιεργηθεί μια αμεσότητα στην επικοινωνία. Στην συνέντευξη ο Διευθυντής Σπουδών θα εξηγήσει στον μαθητή τον σωστό τρόπο μελέτης στο σπίτι, αλλά και τον ιδανικό τρόπο να αφομοιώνει τη γνώση στην τάξη. Του μαθαίνει να κρατά καλές κι αποτελεσματικές σημειώσεις, να κάνει τις σωστές ερωτήσεις και να λειτουργεί μεθοδικά.
Επίσης κατευθύνει το μαθητή στο πώς να οργανώνει το χρόνο του στο σπίτι, του δείχνει στρατηγικές μελέτης και του παρέχει πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας και τη μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης. Ο Διευθυντής παρέχει στο μαθητή εξατομικευμένο πρόγραμμα διαβάσματος για το σπίτι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις εξωσχολικές του δραστηριότητες (αθλητισμό, μουσική κλπ).

slider3

Συγκρότηση τμημάτων​

Διαγνωστικά ΤΕΣΤ

Όλοι οι μαθητές, γράφουν διαγνωστικό τεστ στα βασικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης στις απαραίτητες γνώσεις των προηγούμενων τάξεων. Ενημερώνονται για την ύλη σε κάθε μάθημα και καλούνται να τη μελετήσουν από τα βιβλία της «Μεθόδου» ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα έως τις προκαθορισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής των τεστ. Στόχος του διαγνωστικού είναι να εντοπίσουμε αν υπάρχουν κενά στα συγκεκριμένα μαθήματα ώστε να τα καλύψουμε και να τα λάβουμε υπόψη στην δημιουργία των τμημάτων. Ο μαθητής λαμβάνει προσωπική αναφορά (report) όπου αναφέρονται τα κενά του και προτείνονται τρόποι βελτίωσης.

.

Ομοιογένεια τμημάτων

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (5-7 μαθητών) και για τη συγκρότησή τους λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις στα διαγνωστικά τεστ, οι βαθμοί των σχολικών απολυτηρίων σε βασικά μαθήματα αλλά και η επίδοση των μαθητών στα τμήματα του φροντιστηρίου. Η εμπειρία δείχνει ότι όσο πιο ομοιογενές είναι ένα τμήμα τόσο αποδοτικότερο είναι το μάθημα για τους μαθητές. Ο ολιγομελής χαρακτήρας συνδυάζει επιπλέον όλα τα προτερήματα της εξατομικευμένης διδασκαλίας με αυτά του οργανωμένου Φροντιστηρίου.

.

Στοχοθεσία

Ο καθηγητής μόλις σχηματίσει άποψη για τον μαθητή, θα θέσει στόχο προφορικού και γραπτού βαθμού τον οποίο προσπαθούμε να υλοποιήσει ο κάθε μαθητής. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής του τμήματος που είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σπουδών, μέσα από την έγκαιρη παρακολούθηση της επίδοσης του μαθητή θα εκπονήσουν από κοινού το πιο αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης για τον κάθε μαθητή.

Σχεδιαστική ενότητα ύλης

Για κάθε μάθημα όλοι οι διδάσκοντες σε όλα τα τμήματα ακολουθούν ενιαίο σχέδιο-πλάνο ύλης που αναφέρει σε κάθε παράγραφο, πόσες ώρες πρέπει να διδαχτεί, ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο καθηγητής, ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο μαθητής, ποια τεστ πρέπει να ανατεθούν και ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το σχέδιο μαθήματος στηρίζεται στα βιβλία της «Μεθόδου» και βοηθάει τον καθηγητή στη σωστή ολοκλήρωση της ύλης.

slider5

Η πρόοδος του μαθητήΣτη «Μέθοδο», με την υποστήριξη μιας σειράς εργαλείων και συστημάτων, παρακολουθούμε και ενισχύουμε την πρόοδο του κάθε μαθητή ξεχωριστά και βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία τόσο μαζί του, όσο και με τους γονείς του.

Αναλυτικά:

Ενημέρωση μαθητών – γονέων

Στη «Μέθοδο» πιστεύουμε ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται συγχρόνως στους μαθητές και τους γονείς τους. Η επικοινωνία-ενημέρωση με τους μαθητές και τους γονείς τους πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής, πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση. Αναλυτικότερα:

slider7

Υπεύθυνος Καθηγητής ανά μαθητή

Δίπλα στον μαθητή

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής είναι ο συνδετικός κρίκος του μαθητή, των καθηγητών, των γονέων και του Υπεύθυνου Σπουδών. Παρακολουθεί την εξέλιξη του μαθητή, τον υποστηρίζει εκπαιδευτικά και ψυχολογικά. Επικοινωνεί και ενημερώνει τους γονείς του. Γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες του μαθητή και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με διορθωτικές κινήσεις.

Χρήσιμο εργαλείο για τον Υπεύθυνο Καθηγητή είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή my–methodos , στην οποία εμφανίζεται η ατομική καρτέλα του μαθητή όπου απεικονίζεται παραστατικά η εκπαιδευτική πορεία του μέσα από ειδικά διαγράμματα επιδόσεων. Μέσα από την εφαρμογή ενημερώνεται και επικοινωνεί με το μαθητή, τους γονείς, τους άλλους καθηγητές και τον Υπεύθυνο Σπουδών ακόμη και εκτός φροντιστηρίου.

Μελέτη στο φροντιστήριο με καθοδήγηση καθηγητή

Το «Αναγνωστήριο της "μεθόδου"» αποτελεί τη νέα πρωτοπόρα και καινοτόμα υπηρεσία μας. Σκοπός του είναι να παρέχει στους μαθητές μας τη βοήθεια που χρειάζονται κατά τη διαδικασία της μελέτης τους. Ένα μέρος της μελέτης που απαιτείται από τους μαθητές, έχει μεταφερθεί από το σπίτι στο Αναγνωστήριο, με συγκεκριμένες ώρες, σε πρόγραμμα ενιαίο με το πρόγραμμα διδασκαλίας, με παρουσία του καθηγητή του μαθήματος. Έτσι ο μαθητής, με τη βοήθεια του καθηγητή του, μαθαίνει πώς να μελετά το κάθε μάθημα και κάνει την απαραίτητη προεργασία που χρειάζεται για να ολοκληρώσει τα καθηκοντά που του έχουν ανατεθεί. Μέσα από αυτή την πρωτοποριακή διαδικασία ενισχύεται η εργατικότητα, η υπευθυνότητα και η κριτική σκέψη των μαθητών, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται και να εξελίσσονται διαρκώς.

slider9

e-quiz-methodos

Η πλειοψηφία των μαθητών είναι πλέον εξοικειωμένη με την τεχνολογία και η χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Στη «Μέθοδο» δημιουργήσαμε e-quiz για όλα τα μαθήματα και κάνουμε τη διαδικασία μάθησης πιο διασκεδαστική και διαδραστική. Τα e-quiz περιέχουν ερωτήσεις όλων των τύπων οι οποίες διατυπώνονται ανά κεφάλαιο και η διόρθωσή τους γίνεται αυτόματα με αποτέλεσμα να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η διαδικασία της μάθησης. Τα e-quiz αποτελούν μια πρωτότυπη δημιουργία της «Μεθόδου» και είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική εφαρμογή my–methodos. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί από το smartphone του ή τον υπολογιστή του και να λύσει το e-quiz το οποίο του έχει ανατεθεί.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Στο Φροντιστήριο «Μέθοδος» αξιολογούνται όλοι

Χωρίς αξιολόγηση δεν υπάρχει εξέλιξη. Μέσα από την εφαρμογή my–methodos ώστε να εξασφαλίζεται ευκολία και αμεσότητα, συμπληρώνονται ειδικά ερωτηματολόγια από μαθητές, γονείς και καθηγητές ώστε να ελέγχεται η ποιότητα των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών. Το διοικητικό προσωπικό και όλοι εμείς οι συνεργάτες του φροντιστηρίου «Μέθοδος» , αξιολογούμαστε για τις επιδόσεις μας, τα αποτελέσματά μας και την εκπλήρωση των στόχων που κάθε φορά καλούμαστε να εκπληρώσουμε.